Transparència

Protecció de dades


De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament,/ REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL DE 27 DE ABRIL DE 2016, el responsable del lloc web informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat. Els usuaris, mitjançant el marcatge de la casella, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats:  

1º. Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a disposició de l’usuari en el lloc web de la Fundació.  

2º Remetre el butlletí de novetats de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies,, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals   , de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat e inequívoc per part dels titulars.

Les dades sol·licitades son obligatòries i necessàries per prestar un servei òptim a l’usuari. En el cas de que no siguin facilitades, el prestador no pot  garantir la correcta prestació del servei demanat.

   

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel3lació informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb   RGPD podrà exercir els seus drets enviant una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del DNI, a través dels següents mitjans:

1. email ... (posar adreça email)

2. adreça correu (posar adreça correu)

De la mateixa manera, l’usuari pot donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

DE la mateixa manera, el prestador     ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir      la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.


Desgravació donatius a la renda


Desgravacions a la declaració

Quins donatius gaudeixen d'aquesta deducció

Els donatius o donacions que gaudeixen d'aquestes deduccions són els realitzats a associacions declarades d'utilitat pública i organitzacions no governamentals , que compleixen els requisits recollits en la Llei 49/2002, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge. Les donacions poden ser aportacions esporàdiques a una organització, les quotes que es paguen mensualment a les ONG o les que es realitzen via SMS.

Amb l'increment dels percentatges de la deducció es vol recompensar als donants que contribueixen econòmicament a aquestes entitats sense ànim de lucre. La finalitat d'aquests incentius fiscals és aconseguir que augmenti el volum de donants i que siguin més estables les donacions.

Es recupera la meitat de la donació

A l'hora de fer la declaració de la renda , cal incloure les quantitats aportades a les ONG en les caselles corresponents, però s'han d'acreditar les donacions amb el certificat emès per l'entitat beneficiària.  En el document ha de constar el número d'identificació fiscal del donant i de l'entitat.

Els canvis incorporats en aquesta deducció afavoreixen al donant i també a les ONG, perquè la possibilitat de recuperar més de la meitat de l'aportació realitzada és un estímul per incrementar les donacions dels contribuents.

exemple pràctic

Si un contribuent fa aportacions mensuals a una ONG de 20 euros, al final d'any ha aportat 240 euros . En la declaració d'aquest any, dels primers 150 euros es desgrava el 75%, que són 112,5 euros; per l'excés, 90 euros (240-150 euros) s'aplica el 30% que són 27 euros. En total, es pot desgravar 139,50 euros (112,5 + 27) d'una aportació de 240 euros.

Si la donació a aquesta ONG es realitza des de fa més de dos anys per la mateixa quantitat, llavors la desgravació augmenta fins a 144 euros, perquè s'incrementa la deducció al 35% dels 90 euros. És a dir, que dels 240 euros donats en realitat és com si només hagués aportat 100,5 euros  que és el net  de la donació menys la deducció (240-139,5) o 96 euros (240-144) si es dóna durant més de dos anys.